Polityka prywatności serwisu Promocje-Mubi.pl

Spis treści

I. Definicje

II. Przetwarzanie danych osobowych

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG W SERWISIE PROMOCJE-MUBI.PL PRZEZ DIGIBITS SP. Z O.O.

B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG W SERWISIE PROMOCJE-MUBI.PL PRZEZ INTERNETOWEGO AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO SP. Z O.O. (WCZEŚNIEJ SOLTER 14 SP. Z O.O.)

III. Pozostałe informacje

a. techniki zautomatyzowanego podejmowania decyzji

b. przetwarzanie danych w celach kontaktu oraz rodzaje komunikacji

c. zmiany polityki prywatności

d. wykorzystanie danych do przypomnienia o terminie końca ubezpieczenia

e. zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej

IV. Polityka Cookies (stosowanie plików cookies)

a. Ogólne wyjaśnienie

b. Cel wykorzystywania cookies

c. Rodzaje plików cookies

d. Odnośniki do innych stron

e. Zmiana ustawień w wyszukiwarkach.

Google Chrome

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Mozilla Firefox

Opera

Safari

I. Definicje

 1. Agent Ubezpieczeniowy lub Agent – Internetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. (wcześniej Solter 14 sp. z o.o.) (dane spółki w dalszej części Polityki Prywatności), wykonujący czynności w imieniu zakładów ubezpieczeń, polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń.
 2. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Digibits sp. z o.o. lub Agenta lub Zakłady Ubezpieczeń.
 3. Ciasteczka lub „cookies” – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 4. Konto – część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Serwisu zalogowanym Klientom;
 5. Konsultant Call Center – pracownik Administratora lub Usługodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń obsługujący serwis telefoniczny Call Center i prowadzący rozmowy telefoniczne z Użytkownikami.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem promocje-mubi.pl, należący do spółki Digibits sp. z o.o. (dane spółki w dalszej części Polityki Prywatności), w ramach którego świadczone są usługi polegające na udostępnieniu porównywarki ofert ubezpieczeń na rzecz Użytkowników, z możliwością skontaktowania się przez Użytkownika z Agentem Ubezpieczeniowym, Zakładem Ubezpieczeń lub Call Center w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, świadczone drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin.
 8. Usługa, Usługi – usługi polegające na udostępnieniu porównywarki ofert ubezpieczeń na rzecz Użytkowników, z możliwością skontaktowania się przez Użytkownika z Agentem Ubezpieczeniowym, Zakładem Ubezpieczeń lub Call Center w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, świadczone drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin.
 9. Usługodawca – Digibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731445, NIP: 5272846191, REGON: 369768293, o kapitale zakładowym 605.000 PLN, będący jednocześnie właścicielem i operatorem Serwisu.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie.
 11. Zakład ubezpieczeń– podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Agent wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent Ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.

II. Przetwarzanie danych osobowych

A.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG W SERWISIE PROMOCJE-MUBI.PL PRZEZ DIGIBITS SP. Z O.O.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHDigibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731445, NIP: 5272846191, REGON: 369768293, o kapitale zakładowym 605.000 PLN, będący jednocześnie właścicielem i operatorem Serwisu.
CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDigibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Administrator”) przetwarza Twoje dane osobowe w celu: – świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji Agentowi Ubezpieczeniowemu (tj. Internetowemu Agentowi Ubezpieczeniowemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podstawą przetwarzania danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej między stronami jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. – marketingu bezpośredniego w ramach świadczonych przez Administratora usług – art. 6 ust 1 pkt f RODO – umożliwienia kontaktu ze strony Agenta Ubezpieczeniowego w celach związanych z przedstawieniem oferty Użytkownikowi oraz ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia, również poprzez Call Center (sposób kontaktu zależny jest od udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych: e-mail lub telefon) – art. 6 ust 1 pkt b RODO. – marketingu bezpośredniego Usług, świadczonych za pośrednictwem serwisu, w tym również w celu umożliwienia kontaktu ze strony Agenta Ubezpieczeniowego w celach związanych z przedstawieniem oferty oraz ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia, również poprzez Call Center (sposób kontaktu zależny jest od udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych: e-mail lub telefon) – art. 6 ust 1 pkt a RODO. – rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCHKontakt z Digibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwy poprzez zwrócenie się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez: adres e-mail: [email protected] telefonicznie pod nr +48 222 500 200 pisemnie na adres siedziby ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
RODZAJ I ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCHZakres danych osobowych, uzyskanych w wyniku wnioskowania o kalkulację w Serwisie i/lub założenia Konta, które są następnie powierzane Agentowi w celu przedstawienie oferty ubezpieczeń w Serwisie obejmuje: a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel; b)dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu; Dane pozyskiwane są od Użytkownika w toku procesu wnioskowania o przedstawienie kalkulacji i ofert ubezpieczeń.
ODBIORCY DANYCHTwoje dane osobowe są przekazywane bezpośrednio do Administratora Digibits sp. z o. o., a następnie dane osobowe będą przekazywane w zależności od wybranej usługi – Agentowi lub za pośrednictwem Agenta Zakładowi Ubezpieczeń i podmiotom realizującym płatność w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, które współpracują z Serwisem. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody wyrażonej przez Ciebie w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. akceptacją Regulaminu. Z uwagi na konieczność skierowania zapytania na etapie sporządzania kalkulacji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie historii ubezpieczeniowej, Twoje dane osobowe zostaną przekazane do Ubezpieczycieli i będą przez nich przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Twojej historii ubezpieczeniowej. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom uprawnionym do żądania tych danych np. policji, sądowi, prokuraturze, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mogą mieć również: podmioty realizujące dla nas usługi analityczne, programistyczne, usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z nami.
ODBIORCY DANYCH SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWETwoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCHTwoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Ilekroć Twoje dane będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – będą one przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Ciebie stosownej zgody;
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCHPrzysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie maila na adres [email protected] lub pod numer telefonu +48 222 500 200. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski organem właściwym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usług.
B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG W SERWISIE PROMOCJE-MUBI.PL PRZEZ INTERNETOWEGO AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO SP. Z O.O.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHInternetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. (wcześniej Solter 14 sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745757, NIP: 9512468188, REGON: 381065352, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, wykonująca czynności w imieniu zakładów ubezpieczeń, polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń.
CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHInternetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. (wcześniej Solter 14 sp. z o.o.) (dalej „Administrator”) przetwarza dane osobowe w celu: – świadczenia usługi umożliwiającej porównanie i przedstawienie Ci ofert ubezpieczeniowych, zgodnie z jego preferencjami – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. – kontaktu z Tobą w celach związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej i ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym również kontakt telefoniczny przez pracownika Call Center (sposób kontaktu zależny jest od udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych: e-mail lub telefon) – na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO. – marketingu w ramach świadczonych przez Administratora usług – art. 6 ust 1 pkt f RODO – w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty Zakładów Ubezpieczeń zgodnie z przekazanymi przez Użytkownika preferencjami – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. – rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH– kontakt z Internetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. (wcześniej Solter 14 sp. z o.o.) (wcześniej Solter 14 sp. z o.o.)jest możliwy poprzez zwrócenie się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez: adres e-mail: [email protected] telefonicznie pod nr +48 222 500 200 pisemnie na adres siedziby ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa – kontakt z wybranym przez Ciebie Zakładem Ubezpieczeń na mocy zawartej umowy odbywa się zgodnie z danymi wskazanymi w Umowie Ubezpieczenia oraz wewnętrzną polityką i procedurami zakładu.
RODZAJ I ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCHZakres Twoich danych przetwarzanych na skutek wypełnienia formularza w Serwisie i/lub założenia Konta w Serwisie, a następnie powierzenia tych danych przez Digibits sp. z o.o. obejmuje: a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel; b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu; Twoje dane osobowe pochodzą z serwisu promocje-mubi.pl i są nam przekazywane przez Digibits sp. z o.o, zgodnie ze złożonym przez Ciebie wnioskiem.
ODBIORCY DANYCHTwoje dane osobowe będą przekazywane w zależności od wybranej usługi – Zakładowi Ubezpieczeń i podmiotom realizującym płatność w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, które współpracują z Agentem. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody wyrażonej przez Ciebie w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. akceptacją Regulaminu. Z uwagi na konieczność skierowania zapytania na etapie sporządzania kalkulacji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie historii ubezpieczeniowej, Twoje dane osobowe zostaną przekazane do Ubezpieczycieli i będą przez nich przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Twojej historii ubezpieczeniowej. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom uprawnionym do żądania tych danych np. policji, sądowi, prokuraturze, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mogą mieć również: osoby, które zatrudniamy, podmioty realizujące dla nas usługi analityczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z nami.
ODBIORCY DANYCH SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWETwoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i Zakłady Ubezpieczeń przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCHPrzysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie maila na adres [email protected] lub pod numer telefonu +48 222 500 200. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na podstawie wprowadzonych danych ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji dotyczącej wniosku przez Administratora danych. Administrator danych ocenia w sposób automatyczny czy informacje podane w formularzu spełniają kryteria określone przez Zakład Ubezpieczeń.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski organem właściwym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCHPodanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usług.

III. Pozostałe informacje

a. techniki zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Niektóre nasze usługi świadczone są przy wykorzystaniu technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Są one wykorzystywane przede wszystkim w porównywarce ubezpieczeń – wprowadzane przez Ciebie dane są wysyłane na serwery zakładów ubezpieczeń, na których przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia wysokości składki. Taka metoda pozwala nam na szybkie przedstawienie Ci najlepszych ofert ubezpieczeń.Wyjaśniamy, że nie mamy wpływu na procesy, które prowadzone są po stronie Zakładów Ubezpieczeń. Informacje na ten temat znajdziesz w odpowiednich politykach prywatności poszczególnych Zakładów Ubezpieczeń, których lista znajduje się na stronie internetowej Serwisu: https://promocje-mubi.pl/dokumenty/informacje-dotyczace-dystrybutora-ubezpieczen.pdf.

b. przetwarzanie danych w celach kontaktu oraz rodzaje komunikacji

W zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych (adres e-mail i/lub numer telefonu) oraz zaakceptowanych zgód w miejscu podania tych danych, możemy kontaktować się z Tobą, np. w związku z: obsługą danej usługi (np. porównywarki ubezpieczeń), odpowiedzią na pytania, reklamacje, badaniami, pozyskiwaniem opinii, marketingiem własnym naszych produktów i usług, przesyłaniem biuletynów informacyjnych (newsletter), informacji handlowych.

Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie:

 1. drogą pisemną – przesyłką pocztową na adres firmy: Internetowy Agent Ubezpieczeniowy, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,
 2. ustnie – telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta pod nr tel. +48 222 500 200 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00),
 3. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny: [email protected].

Dane użyte do komunikacji z Tobą będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

c. zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”. W miarę możliwości będziemy Cię również informować o zmianach przy pomocy środków kontaktu, które podałeś/podałaś nam podczas korzystania z poszczególnych usług.

d. wykorzystanie danych do przypomnienia o terminie końca ubezpieczenia

W ramach tej usługi, na podstawie założonego przez Ciebie Konta w Serwisie, jak również przy wykorzystaniu danych zapisanych przez Ciebie na koncie, możemy przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie końca ubezpieczenia zarówno w roku bieżącym jak i w latach kolejnych i zachęcić do ponownego skorzystania z naszej porównywarki, która – dla Twojej wygody – będzie wstępnie wypełniona danymi wprowadzonymi podczas poprzedniej wizyty na naszej stronie oraz możemy udzielić Ci wskazówek dotyczących ubezpieczenia.

e. Zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej

W Serwisie znajdują się pola zachęcające do zamówienia bezpłatnej rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center. Gromadzone przy ich pomocy numery telefonów będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie.

Niekiedy dane zebrane w toku rozmowy będą przekazywane innym podmiotom – np. Zakładom Ubezpieczeń, jeżeli celem rozmowy będzie porównanie ofert ubezpieczeniowych. O każdym takim przekazaniu zostaniesz poinformowany/poinformowana przez naszego konsultanta.Wszystkie rozmowy odbywające się za pośrednictwem infolinii zarówno naszej, jak i podmiotów realizujących dla nas usługi telefoniczne obsługi klienta są nagrywane. Robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a konkretniej w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami i oszustwami oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług i sposobu, w jaki obsługujemy naszych Klientów. Takie nagrania będą przechowywanie do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych z usługami świadczonymi w ramach rozmowy. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

IV. Polityka Cookies (stosowanie plików cookies)

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2019

a. Ogólne wyjaśnienie

Serwis promocje-mubi.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka), w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu.

Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach lub Urządzeniu Mobilnym osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej w komputerze lub Urządzeniu Mobilnym.

Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu. Więcej szczegółów znajduje się w załączonej Klauzuli Informacyjnej.

b. Cel wykorzystywania cookies

Serwis promocje-mubi.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:

• tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis – pozwala to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom obecnych i potencjalnych Użytkowników; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności;

• optymalizacji stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu komputer bądź urządzenie mobilne wyświetli je poprawnie i czytelnie;

• mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronach Usługodawcy, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785 );

• zapamiętania, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści) bądź też jej nie wyraził.

c. Rodzaje plików cookies

Serwis promocje-mubi.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

– sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

– stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Za pomocą technologii cookie Usługodawca zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Usługodawca nie zbiera żadnych danych identyfikujących Użytkowników jako osoby lub klientów.

d. Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW na stronie promocje-mubi.pl.

e. Zmiana ustawień w wyszukiwarkach.

Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany ustawień prywatności w wyszukiwarkach.

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Usuwanie plików Cookie, Domyślne blokowanie plików Cookie,

Domyślne zezwalanie na pliki Cookie, Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.

W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie.